Naar wat ben je naar op zoek?

Conflicten maken deel uit van het leven. Elke mens is uitgerust met een aantal “tools” om de eigen problemen op te lossen. Maar vroeg of laat lopen mensen “vast” bij bepaalde triggers of weerkerende patronen in de communicatie. Als mensen ervoor kiezen om naar de Rechtbank te stappen, leidt dit meer dan eens tot onherstelbare breuk in relaties of communicaties met twee kampen van winnaar en verliezer.

Praktische voordelen aan bemiddeling zijn dat het sneller en veelal kostengunstiger is dan een rechtszaak.

Een bemiddeling vind plaats onder de voorwaarden van:

Walsha Bemiddelingsvoorwaarden 250

Een bemiddeling vind plaats onder de voorwaarden van:

 • Vertrouwelijkheid
 • Vrijwilligheid
 • Erkenning van het probleem en de wil om hier aan de oplossing bij te dragen

Een overeenkomst die wordt opgesteld door een erkend bemiddelaar is rechtsgeldig. Meer nog de overeenkomst kan door één van de partijen aan de rechtbank worden voorgelegd ter homologatie. Hiermee krijgt de overeenkomst dezelfde status en dus uitvoerbaarheid zoals een ‘vonnis’ uitgesproken door de rechter.

De vertrouwelijkheid geldt in eerste instantie enkel voor het bemiddelingsproces. Echter partijen kunnen overeenkomen dat de overeenkomst zelf ook ‘vertrouwelijk’ blijft. Deze vertrouwelijkheid staat ook een homologatie niet in de weg.

Walsha Bemiddeling 250

Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen.

Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met een neutrale en onafhankelijke persoon; een derde partij die begeleidt bij het oplossen of herdirigeren van de communicatie.

Die rol neemt de bemiddelaar op zich.

Het doel van bemiddeling is een oplossing vinden die voor alle partijen haalbaar en aanvaardbaar is. Mensen gaan met een bemiddelaar rond de tafel zitten om op een efficiënte en duurzame manier beslissingen te nemen, nodig om verder te kunnen met hun leven. Mensen krijgen begrip voor elkaars standpunten en krijgen inzicht in het emotionele proces van de andere. Op deze manier komen constructieve oplossingen/beslissingen tot stand.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gedefinieerd als elk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Dit gedrag kan verbaal, niet-verbaal of lichamelijk zijn.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ook tot uiting komen in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal waar posters van naakte vrouwen hangen en waar de collega’s onderling voortdurend schunnige moppen tappen.

Seksueel getinte uitspraken of grappen, of het raadplegen van pornosites op het werk vallen eveneens onder de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom beseffen slachtoffers vaak niet dat ze slachtoffer zijn?

Situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden vaak gekenmerkt door een zekere dubbelzinnigheid, waardoor het slachtoffer niet zeker weet of hij/zij wel een slachtoffer is. Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt niet alleen tot uiting in aanrakingen, zoals men wel eens denkt. Een persoon kan het slachtoffer van ongewenst gedrag zijn zonder speciaal geviseerd te worden, door zich in een omgeving met een sterke seksuele connotatie te bevinden.

Bovendien kan een slachtoffer van ongewenst gedrag schijnbaar meedoen en zo bijdragen tot deze sfeer. Lachen of seksueel getinte uitspraken kunnen een teken van gêne zijn, van bij de groep willen horen of een verdedigingsmechanisme vormen.

Hoe reageren wanneer u met ongepast gedrag geconfronteerd wordt?

Slachtoffers zijn vaak verlamd en zien dan niet wat er aan de hand is. Vandaar het belang van preventieve informatie zodat medewerkers beter gewapend zijn wanneer zich problemen voordoen:

 • beschouw het gevoel van onbehagen dat u ervaart als een niet te negeren signaal;
 • zeg duidelijk dat een uitspraak of bepaald gedrag u stoort, en vraag dat het ophoudt;
 • durf grenzen te stellen: dat ligt voor iedereen anders en niet iedereen heeft dezelfde zin voor humor;
 • spreek erover met uw omgeving en eventueel met de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon van uw onderneming;
 • noteer de feiten en zorg voor chronologische sporen (e-mail, sms);
 • sluit u niet op in uzelf;
 • laat je begeleiden door een erkend bemiddelaar.

Wat zijn de voordelen om seksueel overschrijdend gedrag via bemiddeling te begeleiden?

Bemiddeling vind plaats onder duidelijke voorwaarden.

Dit zijn ‘vertrouwelijkheid’, ‘vrijwilligheid’ en ‘de erkenning van de partijen dat er een probleem is waaraan ze – onder begeleiding van een professional (erkend bemiddelaar) – een oplossing wensen te geven’.

Vooral de vertrouwelijkheid is veelal een voorname reden tot bemiddeling.
De overeenkomst kan – op verzoek van de partijen – vertrouwelijk worden gehouden en desgewenst worden gehomologeerd door de rechter waardoor het dezelfde uitvoeringsvoorwaarden verkrijgt als een vonnis.

Pesten op het werk bestaat uit verschillende gedragingen die tot doel of gevolg hebben (naargelang er opzet in het spel is of niet) dat:

 • de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast
 • de baan van deze persoon in gevaar wordt gebracht
 • een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd

Om te worden beschouwd als pesterijen, moeten deze gedragingen onrechtmatig zijn en gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door gedrag, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

Wat zijn de voordelen om pestgedrag via bemiddeling te begeleiden?

Bemiddeling vind plaats onder duidelijke voorwaarden.

Dit zijn ‘vertrouwelijkheid’, ‘vrijwilligheid’ en ‘de erkenning van de partijen dat er een probleem is waaraan ze – onder begeleiding van een professional (erkend bemiddelaar) – een oplossing wensen te geven’.

Vooral de vertrouwelijkheid is veelal een voorname reden tot bemiddeling.
De overeenkomst kan – op verzoek van de partijen – vertrouwelijk worden gehouden en desgewenst worden gehomologeerd door de rechter waardoor het dezelfde uitvoeringsvoorwaarden verkrijgt als een vonnis.

Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen een werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost, mensen gefrustreerd raken en zich persoonlijk belemmerd voelen.

Arbeidsconflicten komen voort uit verschillende gebeurtenissen. Van een eenvoudig meningsverschil dat uit de hand loopt tot botsende overtuigingen over de juiste manier van werken binnen het bedrijf. Een nieuwe insteek, de eis van de werkgever dat de werknemer gaat overwerken of verplaatsing van de werklocatie, een die veel meer reistijd vraagt. Er was u een bonus, promotie of salarisverhoging toegezegd, die niet komt.

Vaak voorkomende conflicten doen zich voor bij:

 • evaluatie- en functioneringsgesprekken
 • promotie opportuniteiten
 • verziekte werkrelatie tussen werknemer en leidinggevende
 • verziekte werkrelatie tussen medewerkers onderling

Tot de opdrachten van de sociaal bemiddelaar behoren:

 • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
 • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten;
 • het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

In alle situaties van sociale onrust kan een sociaal bemiddelaar worden aangesteld.

Deze vorm van bemiddeling is zeer zinvol voor een sociaal conflict aanwezig is. Preventief bemiddelen en partijen samen brengen is een effectieve vorm om sociale onrust te minimaliseren of te vermijden.

De sociaal bemiddelaar neemt hierin de rol om conflicten ontstaan vanuit een organisatiewijziging te begeleiden.

Organisatiewijzigingen kunnen zijn:

 • Interne wijziging met veelal impact op bestaande functies en het functioneren van de organisatie
 • Overnames waarbij meerdere wijzen van aanpak en culturen conflicten met zich meebrengen
 • Samenvoegen van meerdere organisaties (of afdelingen) waarbij conflicten ontstaan

Ook deze vorm van sociale bemiddeling is uitermate geschikt om zo vroeg als mogelijk op preventieve wijze conflicten in kaart te brengen en de nodige mitigatie acties met de partijen te bespreken

Met de hulp van een bemiddelaar kunnen slachtoffers en daders het gesprek aangaan over feiten en gevolgen van een misdrijf. Op die manier kunnen vragen beantwoord worden, afspraken worden gemaakt en kunnen slachtoffers en daders de gebeurtenis een plaats geven.

Als je voor bemiddeling kiest, kan je als slachtoffer een actieve rol spelen, het conflict terug in eigen handen nemen. Jij en de dader kunnen beiden jullie verhaal brengen, eventuele verwachtingen uiten en op zoek gaan naar een manier om met de gevolgen van de feiten om te gaan.

Hoe werkt slachtoffer – dader bemiddeling?

Slachtoffer-daderbemiddeling wil een dialoog op gang brengen tussen jou en de dader (of iemand uit de directe omgeving) zodat jullie zelf antwoorden en oplossingen kunnen vinden. Een neutrale bemiddelaar probeert communicatie op gang te brengen.

Wanneer jij en de dader willen bemiddelen, ligt het verloop van de bemiddeling in handen van de bemiddelaar en de betrokken partijen. Meestal pendelt de bemiddelaar een aantal keer tussen slachtoffer en dader om boodschappen over te brengen. Soms leidt bemiddeling tot een rechtstreekse ontmoeting tussen slachtoffer en dader. Alleen als jullie beiden het daarmee eens zijn kan een ontmoeting plaatsvinden.

Bemiddeling is altijd op maat van jou en de dader. Elke bemiddeling is anders, met eigen accenten, afhankelijk van ieders behoeften.

Bemiddeling is mogelijk voor alle misdrijven, op elk moment van de procedure. Dus nog voor de zaak voor de rechtbank komt, tijdens de behandeling van de zaak en nadat de rechter een vonnis heeft uitgesproken.