Naar wat ben je naar op zoek?

Walsha Angst 250

Angsten kunnen specifiek zijn of abstract. Bij fobieën heb je angst voor bijvoorbeeld een dier zoals een spin, een situatie zoals vliegangst. In abstractere vormen kan het een gegeneraliseerd angstgevel zijn of angst om tussen mensen te komen.

De angsten kunnen een zodanig grote rol innemen dat ze je dagelijks functioneren behoorlijk in de weg staan.

Lees meer over angst op onze pagina diagnose.

Vooreerst bekijken we samen met jou waarvoor je precies angst hebt en in welke situaties. Belangrijk is hier expliciet aandacht te besteden aan die situaties of momenten waar je geen angst ervaart.

Met deze inzichten kunnen we de volgende stappen in de begeleiding specifiek en doelgerichter uitwerken.

Aandacht zal worden besteed aan nieuwe associaties met prikkels te leren zodat de conditionering voor de angst wordt gewijzigd.
Dit vertaalt zich in onder andere momenten te herkennen waar de angst niet aanwezig hoeft te zijn.

Gelijkaardig aan de traumabehandeling installeren we jouw ‘veilige plaats’. Dit is meestal (maar niet altijd) een imaginaire plaats, toestand, kleur, gevoel etc. waar jij je helemaal veilig voelt, jezelf kan zijn, je volledig voelt. Je leert jezelf aan hier op elk moment makkelijker en makkelijker naar toe te gaan.

De eigenlijke behandeling volgt nu in desensitisatie. We doen dit in twee fasen.

De eerste fase is een desensitisering in vitro. Dit heeft het voordeel dat dit in de veilige setting van de begeleiding kan plaatsvinden.

We begeleiden je stapsgewijs op imaginaire wijze in de beleving van je angst. Dit kan via gesprek, cognitief, maar vooral hypnose en psychodrama gerelateerde technieken.

Gelijkaardig aan trauma behandeling doen we dit vaak eerst via een dubbele dissociatie. Wanneer de angst hier als minder wordt ervaren gaan we naar een directere imaginaire beleving tot de angst ook hier verminderd en wegebt.

Vaak volstaat deze eerste fase om je angsten in vivo (in realiteit) reeds te overwinnen.

In een tweede fase nemen we de stap naar in vivo. Hier begeleiden we je met een eveneens indirecte confrontatie in de realiteit met je angst. Vervolgens maken we de confrontatie intenser en directer. Steeds word je begeleid zodat je niks kan overkomen.

Voor een begeleiding van kinderen en jongeren is het voor Walsha een strikte voorwaarde dat beide ouders (en waar nodig plusouders) bereid zijn om actief aan het begeleidingstraject deel te nemen.

Voor kinderen werken aan dezelfde onderwerpen als bij volwassenen. Het voornaamste verschil is in de methodiek en de technieken die aangepast zullen worden aan de leeftijd van het kind.

Een belangrijke factor in deze is het ontwikkelingsstadium (de leeftijd) van het kind dat we in rekening brengen. Het kind is nu eenmaal geen volwassenen in een klein formaat, maar beleeft en interpreteert de wereld aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd waarin het zich bevindt. Kinderen zijn zoveel meer afhankelijk van de volwassen begeleiders (ouders, opvoeders) en daardoor kwetsbaarder.

Hiertoe worden verschillende therapeutische technieken gecombineerd, afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo wordt er o.a. spel therapeutisch, relaxerend en gedragsmatig gewerkt.

Meest effectief is het werken op locatie voor o.a. gerichte observaties, ervaringsuitwisselingen, psycho-educatie en het aanreiken van tools om op een gepaste wijze te reageren op het (probleem)gedrag van het kind.

Angstbelevingen hebben steeds een directe en ingrijpende impact op het gezin. Een begeleidingstraject is enkel volledig indien er wordt gewerkt met het ganse gezin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. We hebben aandacht voor de plaats die elk gezinslid verdient en zorgen dat destructieve coalities verdwijnen. Zo zal het gezin het meest optimaal functioneren.

Samenleven met een partner met angst is best een uitdaging. Hoe beïnvloedt de angst jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit. Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de angst in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Medicatie is vooral gericht op symptoombestrijding. Echter, medicatie alleen volstaat niet. Het vormt slechts een onderdeel van een veel ruimer en duurzaam zorgtraject. In vele gevallen zijn medicamenteuze interventies aangewezen om de therapietrouw en daarmee de effectiviteit van de behandeling te bevorderen.

Geneesmiddelen kunnen ook ongewenste effecten hebben. Alleen een gespecialiseerd arts kan over de dosering en verdere monitoring beslissen. Bij gebruik van geneesmiddelen is risico-inventarisatie aangaande middelenmisbruik en oneigenlijk gebruik steeds aanbevolen.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda