Naar wat ben je naar op zoek?

De behandeling van de neurobiologische ontwikkelingsstoornis ASS is gericht op het optimaliseren van het dagdagelijks functioneren én het milderen van de negatieve symptomen.

Walsha Autisme 250

ASS kan ook positieve effecten hebben zoals een opvallende interesse complexe problemen op te lossen, koel en vastberaden te reageren in crisissituaties enzomeer. Deze eigenschappen in de juiste context toepassen zal je optimaal functioneren zeer gunstig beïnvloeden.
In onze begeleiding zullen we de positieve aspecten benadrukken om deze optimaal in te zetten in een door jou gecontroleerde wijze.

Verder omvat de Walsha aanpak een uitgebreid behandelprogramma bestaande uit een combinatie van psycho-educatie (vanuit de persoonlijke psychodiagnostische resultaten) en een cognitief-gedragstherapeutische aanpak, aangevuld met specifieke technieken waar nodig.
Speciaal aandacht wordt besteed aan de emotionele beleving én hoe hiermee om te gaan.
Lees meer over ASS op onze pagina Diagnose.

Kenmerkend voor ASS zijn het anders functioneren op het gebied van:

  • Sociale contact, met name in de sociale wederkerigheid
  • De verbale en non-verbale Communicatie
  • Beperkt repertoire van interesses en activiteiten

De confrontatie op volwassen leeftijd met de diagnose van ASS, is ingrijpend en tegelijkertijd verhelderend. Dit voor jezelf maar eveneens voor je partner of andere gezinsleden.

Vooreerst is het belangrijk de positieve effecten in kaart te brengen en aan te pakken. Wanneer deze positieve effecten correct worden toegepast kan het jou als volwassene op bepaalde gebieden helpen.

Via psycho-educatie en gesprekstherapie wordt in eerste instantie gewerkt aan de aanvaarding van deze blijvende kwetsbaarheid. Deze gesprekken kunnen, met jouw toestemming, in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (partner, ouder, goede vriend of betrokkene) plaatsvinden. Acceptatie en bewustwording vraagt enige tijd. Dit geven we dan ook de nodige ruimte.

Om sociale wederkerigheid mogelijk te maken is het belangrijk de nodige aandacht te schenken aan de emotionele beleving. Dit bij jezelf en vervolgens hoe deze te interpreteren bij anderen. Zo leer je in eerste instantie met je eigen emoties anders om te gaan wat in minder frustraties en boosheid zal resulteren. Hierna leren we de gedragspatronen die er best bij passen. Tegelijkertijd zorgen we dat je leert om aan de hand van hoe mensen uit je omgeving reageren op wat je zegt of doet, dit te evalueren, te bevragen om zo je gedrag en communicatie hierop aan te passen.

Taal wordt door jou vaak letterlijk begrepen. Gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en sociale aanwijzingen werken vaak niet. Ook het denken in abstracte begrippen is voor jou vaak niet eenvoudig. Wat de communicatie betreft is dit in termen van therapie een vrij technische aangelegenheid. We leren je hoe een gesprek kan worden gevoerd. Specifieke vraagstellingen en antwoorden. Vooral het leren om te verifiëren of alles goed begrepen is behoort tot de toolbox.

We besteden ruim aandacht aan de basisbehoeften die maar al te vaak niet zijn ingevuld. Denken we aan relatie, seks, vriendschap enzomeer. Samen gaan we aan de slag om je hierbij te helpen. Enerzijds leer je de nodige vaardigheden te ontwikkelen om dat wat je nodig hebt te kunnen verwerven. Anderzijds gaan we op zoek hoe het praktisch een plaats in je leven kan krijgen.

We herdefiniëren de identiteit en de positieve eigenschappen die deze mede bepalen. Kortom, je leert het beste uit jezelf halen!

Op de werkvloer… Beroepsmatige problemen worden met de grootste effectiviteit aangepakt op de werkvloer zelf. Hiervoor verplaatsen wij ons (voor zover mogelijk) naar jouw werkplek om via een directe aanpak aan de slag te gaan met levensechte situaties. Deze worden in kaart gebracht, patronen worden blootgelegd, communicatieve vaardigheden worden aangescherpt, waarna er zeer gericht aan gedragsverandering kan gewerkt worden. Directie, leidinggevenden en naaste collega’s kunnen met jouw toestemming mee betrokkenen worden, zodat jouw proces zo breed mogelijk ondersteund kan worden en jouw werkplek geen obstakel meer vormt door bv aanpassing in bewegingsmogelijkheden, variatie in takenpakket en ondersteuning in timemanagement, planning, organisatie en administratie.

Voor een begeleiding van kinderen en jongeren is het voor Walsha een strikte voorwaarde dat beide ouders (en waar nodig plusouders) bereid zijn om actief aan het begeleidingstraject deel te nemen.

Kinderen met ASS ervaren vaak een groot onbegrip vanuit hun omgeving en kunnen zich hierdoor erg kwetsbaar voelen. Kinderen met autisme hebben moeite in de omgang met anderen omdat sociale regels heel wisselend (naargelang de context) en onzichtbaar zijn. Bovendien is zowel het inzicht in wat anderen voelen en denken als het doorzien van sociale situaties zeer beperkt. Daardoor krijgen ze heel wat labels mee: koppig, gedragsgestoord, onbeleefd, excentriek, bizar, egoïstisch, vreemd, …

Het is daarom ook belangrijk dat zij hier zo vroeg mogelijk mee leren omgaan (betrouwbare en valide diagnosestelling, zie onze pagina Diagnose).
Op maat van het kind wordt gewerkt aan inzicht in de achterliggende stoornis, aanvaarding van eigen beperkingen, aanpassing van het gedrag en zelfbeeld en ook de bewustwording van de positieve eigenschappen die ASS met zich meedraagt.

We werken aan dezelfde onderwerpen als bij volwassenen. Het voornaamste verschil is in de methodiek en de technieken die aangepast zullen worden aan de leeftijd van het kind. Destructieve of niet-helpende patronen worden blootgelegd, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd zodat het kind leert om anders te reageren op bepaalde situaties. Hierdoor herontdekt het kind zichzelf, zijn talenten en zijn mogelijkheden en leert het om het beste uit zichzelf te halen.

Hiertoe worden verschillende therapeutische technieken gecombineerd, afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo wordt er o.a. spel therapeutisch, relaxerend en gedragsmatig gewerkt.

Er wordt eveneens aandacht besteed aan de verschillende contexten waarin het kind of de jongere zich begeeft, nl. het gezin (en ruimere familie), de school en eventuele externe activiteiten. Ouders, siblings, leerkrachten, zorgcoördinatoren, medewerkers van het CLB en ondersteuningsnetwerk, … allemaal betrokken partijen waarmee wij (mits toestemming van de ouders/voogd) samenwerken om onze begeleiding nog krachtiger aan te sturen. Meest effectief is het werken op locatie voor o.a. gerichte observaties, ervaringsuitwisselingen, psycho-educatie en het aanreiken van tools om op een gepaste wijze te reageren op het (probleem)gedrag van het kind.

De ASS-eigenschappen hebben steeds een directe en ingrijpende impact op het gezin. Een begeleidingstraject is enkel volledig indien er wordt gewerkt met het ganse gezin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. We hebben aandacht voor de plaats die elk gezinslid verdient en zorgen dat destructieve coalities verdwijnen. Zo zal het gezin het meest optimaal functioneren.

Samenleven met een partner met ASS is best een uitdaging. Hoe beïnvloedt de ASS jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit. Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de ASS in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Medicatie is vooral gericht op symptoombestrijding. Echter, medicatie alleen volstaat niet. Het vormt slechts een onderdeel van een veel ruimer en duurzaam zorgtraject. In vele gevallen zijn medicamenteuze interventies aangewezen om de therapietrouw en daarmee de effectiviteit van de behandeling te bevorderen.

Geneesmiddelen kunnen ook ongewenste effecten hebben. Alleen een gespecialiseerd arts kan over de dosering en verdere monitoring beslissen. Bij gebruik van geneesmiddelen is risico-inventarisatie aangaande middelenmisbruik en oneigenlijk gebruik steeds aanbevolen.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda