Naar wat ben je naar op zoek?

Eigen aan een ‘stoornis’ in deze betekenis is dat de betreffende eigenschap rigide is en dus moeilijk aan te passen is.
Persoonlijkheidseigenschappen die sterk aanwezig zijn, zijn daarentegen ‘makkelijker’ te wijzigen.

Vaak beweren mensen: ‘Ik ben zoals ik ben. Daar kan ik niets aan veranderen’

Walsha Persoonlijkheid 250

Dit is niet waar. Mensen zijn in staat zich significant anders op te stellen in het leven. De belangrijkste voorwaarde is dat je dit zelf ook wenst. De angst dat men een heel ander persoon zal worden is dan ook weer een stap te ver. Het gaat er vooral om, om in het spectrum van je persoonseigenschap enkele stappen in de andere richting te maken. Zeg maar als vuistregel dat door 20% van je gedrag te veranderen heeft een 80% gunstig effect op je welbevinden.

Walsha Glasreflectie 250

Men gaat er vaak verkeerdelijk vanuit dat persoonlijkheid gedrag bepaalt. Dit is echter een misopvatting en maakt ons ook machteloos. De praktijk is echter dat persoonlijkheid samen met de situatie, context, tijd, en de interacties tussen de verschillende parameters wordt bepaald. Het is dus niet eenduidig te voorspellen welke persoonseigenschap tot welk gedrag zal leiden. Dit is nu precies wat de mogelijkheid creëert om gedragsveranderingen te introduceren die een – voor jou als persoon – beter welbevinden geeft.

Resultaten van een persoonlijkheidsonderzoek onder ogen zien is vaak confronterend. In de psychologie is geen enkele test een absolute waarheid en vaak context afhankelijk. Hierdoor is een juiste interpretatie een belangrijke eerste stap.

De begeleiding focust sterk op het installeren van nieuw coping gedrag.

Vooreerst is het belangrijk de positieve effecten in kaart te brengen en aan te pakken. Wanneer deze positieve effecten correct worden toegepast kan het jou als volwassene op bepaalde gebieden helpen.

Vervolgens is het belangrijk te begrijpen waar het welbevinden voor jou niet voldoende is. We exploreren dat wat jij belangrijk vindt. Dit zal je dus gelukkiger maken.
Na het in kaart brengen van wat jij belangrijk vindt identificeren we de relaties die jouw huidig gedrag met zich meebrengt.
Met de nodige psycho-educatie geven we aan welke gedragsverandering voor jou een beter resultaat zal opleveren. En nu vooral oefenen, oefenen, en oefenen.

Voor sommige mensen is het begrijpen van de oorzaak of de oorsprong belangrijk. In dat geval zullen we samen analyseren waar het vandaan komt. Dit doen we door vooral naar je verleden en je levenslijn te kijken. Het is een zinvol iets om de situationele factoren goed te begrijpen.

Gedrag wordt sterk meebepaald door eigenschappen zoals emotieregulatie, de emoties die je ervaart, ge zelfbeeld, je zelfvertrouwen en andere. Inzichten in deze geven handvaten om je huidig gedrag te wijzigen in nieuwer en constructiever gedrag.

Deze gesprekken kunnen, met jouw toestemming, in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (partner, ouder, goede vriend of betrokkene) plaatsvinden. Acceptatie en bewustwording vraagt enige tijd. Dit geven we dan ook de nodige ruimte.

Voor een begeleiding van kinderen en jongeren is het voor Walsha een strikte voorwaarde dat beide ouders (en waar nodig plusouders) bereid zijn om actief aan het begeleidingstraject deel te nemen.

Met kinderen werken we niet rechtstreeks aan persoonlijkheid. De persoonlijkheid als geheel is nog in volle wording. Wel werken we met eigenschappen zoals emotieregulatie, je beleving, je impulsiviteit enzomeer.

We werken aan dezelfde onderwerpen als bij volwassenen. Het voornaamste verschil is in de methodiek en de technieken die aangepast zullen worden aan de leeftijd van het kind. Destructieve of niet-helpende patronen worden blootgelegd, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd zodat het kind leert om anders te reageren op bepaalde situaties. Hierdoor herontdekt het kind zichzelf, zijn talenten en zijn mogelijkheden en leert het om het beste uit zichzelf te halen.

Hiertoe worden verschillende therapeutische technieken gecombineerd, afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo wordt er o.a. spel therapeutisch, relaxerend en gedragsmatig gewerkt.

Er wordt eveneens aandacht besteed aan de verschillende contexten waarin het kind of de jongere zich begeeft, nl. het gezin (en ruimere familie), de school en eventuele externe activiteiten.

Meest effectief is het werken op locatie voor o.a. gerichte observaties, ervaringsuitwisselingen, psycho-educatie en het aanreiken van tools om op een gepaste wijze te reageren op het (probleem)gedrag van het kind.

De persoonlijkheidseigenschappen hebben steeds een directe en ingrijpende impact op het gezin. Een begeleidingstraject is enkel volledig indien er wordt gewerkt met het ganse gezin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. We hebben aandacht voor de plaats die elk gezinslid verdient en zorgen dat destructieve coalities verdwijnen. Zo zal het gezin het meest optimaal functioneren.

Samenleven met een partner met persoonlijkheidsstoornis is best een uitdaging. Hoe beïnvloedt de persoonlijkheidsstoornis stoornis jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit. Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de persoonlijkheidsstoornis in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Medicatie is niet van toepassing op persoonlijkheid.

Medicatie is enkel gericht op symptoombestrijding.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda