Naar wat ben je naar op zoek?

De behandeling van de neurobiologische ontwikkelingsstoornis ADHD (en subtype ADD) is gericht op het optimaliseren van het dagdagelijks functioneren én het milderen van de negatieve symptomen.
AD(H)D kan ook positieve effecten hebben zoals een onafgelaten energie om projecten aan te pakken. Wanneer deze energie correct wordt gekanaliseerd kan het jou als volwassenen op bepaalde gebieden ook helpen.

Walsha Adhd 250

In onze begeleiding zullen we de positieve aspecten benadrukken om deze optimaal in te zetten in een door jou gecontroleerde wijze.

Verder omvat de Walsha aanpak een uitgebreid behandelprogramma bestaande uit een combinatie van psycho-educatie (vanuit de persoonlijke psychodiagnostische resultaten) en een gedragstherapeutische aanpak, afgewisseld met hypnotische en relaxerende technieken.

Lees meer over AD(H)D op onze pagina Diagnose.

De confrontatie op volwassen leeftijd met de diagnose van AD(H)D, is ingrijpend en tegelijkertijd verhelderend. Dit voor jou zelf maar eveneens voor je partner of andere gezinsleden.

Vooreerst is het belangrijk de positieve effecten in kaart te brengen en aan te pakken. Wanneer deze energie correct wordt gekanaliseerd kan het jou als volwassene op bepaalde gebieden ook helpen.

Via psycho-educatie en gesprekstherapie wordt in eerste instantie gewerkt aan de aanvaarding van deze blijvende kwetsbaarheid. Deze gesprekken kunnen, met jouw toestemming, in aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (partner, ouder, goede vriend of betrokkene) plaatsvinden. Acceptatie en bewustwording vraagt enige tijd. Dit geven we dan ook de nodige ruimte.

Hierna (of parallel hiermee) werken we aan het aanleren en trainen van nieuwe vaardigheden, controle over gedachten, gedrag en/of impulsen, herstel van relaties en/of opbouw van nieuwe constructieve relaties, bewuste keuzes maken en het omgaan met je valkuilen. We herdefiniëren de identiteit en de positieve eigenschappen die deze mede bepalen. Kortom, je leert het beste uit jezelf halen!

Op de werkvloer… Beroepsmatige problemen worden met de grootste effectiviteit aangepakt op de werkvloer zelf. Hiervoor verplaatsen wij ons (voor zover mogelijk) naar jouw werkplek om via een directe aanpak aan de slag te gaan met levensechte situaties. Deze worden in kaart gebracht, patronen worden blootgelegd, communicatieve vaardigheden worden aangescherpt, waarna er zeer gericht aan gedragsverandering kan gewerkt worden. Directie, leidinggevenden en naaste collega’s kunnen met jouw toestemming mee betrokkenen worden, zodat jouw proces zo breed mogelijk ondersteund kan worden en jouw werkplek geen obstakel meer vormt door bv aanpassing in bewegingsmogelijkheden, variatie in takenpakket en ondersteuning in timemanagement, planning, organisatie en administratie.

Voor een begeleiding van kinderen en jongeren is het voor Walsha een strikte voorwaarde dat beide ouders (en waar nodig plusouders) bereid zijn om actief aan het begeleidingstraject deel te nemen.

Kinderen met AD(H)D kunnen zich erg kwetsbaar voelen. Het is daarom ook belangrijk dat zij hier zo vroeg mogelijk mee leren omgaan (betrouwbare en valide diagnosestelling vanaf 6j, zie onze pagina Diagnose). Op maat van het kind wordt gewerkt aan inzicht in de achterliggende stoornis, aanvaarding van eigen beperkingen, aanpassing van het gedrag en zelfbeeld en ook de bewustwording van de positieve eigenschappen die AD(H)D met zich meedraagt. Destructieve of niet-helpende patronen worden blootgelegd, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd zodat het kind leert om anders te reageren op bepaalde situaties. Zo kan hij zijn gedrag onder controle krijgen, greep krijgen op zijn impulsiviteit en leren omgaan met uitstelgedrag. Hierdoor herontdekt het kind zichzelf, zijn talenten en zijn mogelijkheden en leert het om het beste uit zichzelf te halen.

Hiertoe worden verschillende therapeutische technieken gecombineerd, afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo wordt er o.a. spel therapeutisch, relaxerend en gedragsmatig gewerkt.

Er wordt eveneens aandacht besteed aan de verschillende contexten waarin het kind of de jongere zich begeeft, nl. het gezin (en ruimere familie), de school en eventuele externe activiteiten. Ouders, siblings, leerkrachten, zorgcoördinatoren, medewerkers van het CLB en ondersteuningsnetwerk, … allemaal betrokken partijen waarmee wij (mits toestemming van de ouders/voogd) samenwerken om onze begeleiding nog krachtiger aan te sturen. Meest effectief is het werken op locatie voor o.a. gerichte observaties, ervaringsuitwisselingen, psycho-educatie en het aanreiken van tools om op een gepaste wijze te reageren op het (probleem)gedrag van het kind.

De AD(H)D eigenschappen hebben vaak een directe en ingrijpende impact op het gezin. Een begeleidingstraject is enkel volledig indien er wordt gewerkt met het ganse gezin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. We hebben aandacht voor de plaats die elk gezinslid verdient en zorgen dat destructieve coalities verdwijnen. Zo zal het gezin het meest optimaal functioneren.

Samenleven met een partner met AD(H)D is niet altijd even gemakkelijk. Hoe beïnvloedt de AD(H)D jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit. Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de AD(H)D in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Medicatie is vaak een efficiënte manier om de symptomen van AD(H)D te onderdrukken.
Echter, medicatie alleen volstaat niet. Het vormt slechts een onderdeel van een veel ruimer en duurzaam zorgtraject. In vele gevallen zijn medicamenteuze interventies aangewezen om de therapietrouw en daarmee de effectiviteit van de behandeling te bevorderen. Het verhogen van concentratie en impulscontrole kan negatieve spiralen doorbreken met grotere successen in de begeleiding en het persoonlijk welbevinden als gevolg. Pas na adequate behandeling van AD(H)D, waarbij voldoende vaardigheden verworven zijn, en stabilisatie van de comorbide stoornissen kan overwogen worden om de medicatie af te bouwen. Doch, er zijn heel wat patiënten die baat blijven hebben bij medicatie.

Geneesmiddelen kunnen ook ongewenste effecten hebben. Alleen een gespecialiseerd arts kan over de dosering en verdere monitoring beslissen. Bij gebruik van geneesmiddelen is risico-inventarisatie aangaande middelenmisbruik en oneigenlijk gebruik steeds aanbevolen.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda