Naar wat ben je naar op zoek?

Gerechtsdeskundig onderzoek

Walter en Natasha zijn gerechtsdeskundige en opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Als gerechtsdeskundige kunnen wij door de rechtbank worden aangesteld in burgerlijke zaken en strafzaken.

In strafzaken wordt de deskundige aangesteld door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling) om een deskundigenonderzoek te voeren in een bepaalde zaak.

Het deskundigenverslag is het document dat de vaststellingen van de gerechtsdeskundige tijdens zijn deskundigenonderzoek vastlegt.

De rol van de gerechtsdeskundige

De complexiteit van de realiteit en de maatschappij waarmee de rechter wordt geconfronteerd, maakt de aanstelling van een specialist vaak noodzakelijk. Het geschil wordt dan verplaatst en behandeld voor de gerechtsdeskundige.

De gerechtsdeskundige heeft dan ook een fundamentele rol binnen de justitie ; hij draagt in grote mate bij tot het beslechten van geschillen, ofwel door de verzoening die hij dient te benaarstigen, ofwel omdat zijn verslag meestal determinerend zal zijn voor de rechter die het geschil na neerlegging van het deskundig verslag zal moeten beslechten.

De deskundige geeft enkel advies vanuit zijn expertise in zijn specifiek domein en nooit over het juridische.

Een onderzoek wordt steeds uitgevoerd in het belang van het kind!

Een psychologisch onderzoek bij de minderjarige kinderen met betrekking tot:

 • de leefsituatie en de beleving,
 • de aard en kwaliteit van hun relatie met elk van de ouders,
 • hun noden en behoeften in kaart brengen.

Een psychologisch onderzoek uit te voeren bij de ouders met betrekking tot:

 • het beschrijven van hun persoonlijkheid,
 • hun opvoedingscapaciteiten,
 • hun mogelijkheden en bereidheid om aan de noden van de kinderen tegemoet te komen.

Nagaan op welke wijze een herstel van de relatie tussen ouder en kind gerealiseerd wordt en de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om dit te bereiken.

Nagaan hoe de communicatie tussen de ouders geoptimaliseerd wordt en er bemiddeling kan worden opgestart.

Het onderzoek kan worden uitgebreid in functie van de specifieke noden van de betrokken kinderen.

Inhoud van het deskundigenonderzoek

In het onderzoek bij kinderen/jongeren brengen we de aard en kwaliteit van de kind/ouderrelatie in beeld en beschrijven de leefsituatie en beleving van de kinderen.
In relatie met de ouders wordt er nagegaan of er sprake is van een hechtingsstoornis, loyaliteitsproblemen, ouderverstoting enzomeer.
WALSHA peilt naar hoe de kinderen de opvoedingsregels, waarden en normen van beide ouders ervaren, waar de verschillen en de knelpunten liggen.

Ingeval er onenigheid is tussen de ouders met betrekking tot de problematiek van het kind kunnen gerichte onderzoeken uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van een mogelijke psychologische problemen zoals autisme, A(D)HD, persoonlijkheid, leerproblemen en intelligentieonderzoek.
Zie hiervoor meer op onze pagina ‘diagnose‘.

Hieruit kan advies worden gegeven met betrekking tot onderwijstype, medische en of psychologische begeleiding.

Bij het vaststellen van seksueel overschrijdend gedrag, psychische en fysieke mishandeling en andere vormen van misbruik wordt de ernst van het trauma bij het kind bepaald.

Wanneer gewenst wordt de impact onderzocht van culturele verschillen, kindontvoering, alcohol-en drugsmisbruik op alle betrokkenen.

Onderzoek bij ouders, grootouders, pleegouders of andere opvoeders

WALSHA onderzoekt het psychologisch profiel van de ouders met inbegrip van een persoonlijkheidsonderzoek.

Vervolgens worden de pedagogische en affectieve capaciteiten, een evaluatie van de normen en waarden van de ouders m.b.t. opvoeding onderzocht.

Contacten met externen

Waar nodig nemen wij contact met externe betrokkenen zoals de school, CLB, huisarts, zorgverleners, centra voor geestelijk gezondheid en alle externe personen of diensten die zinvolle informatie kunnen verschaffen.

Bemiddeling

Vaak houdt het vonnis een bemiddelingsopdracht in. Het betreft optimalisaties in de ouderschapsregeling inclusief opvoedkundige afspraken die het belang van het kind dienen.

Bij WALSHA staat het belang van het kind steeds voorop!

Een psychologisch onderzoek bij de minderjarige kinderen met betrekking tot:

 • de leefsituatie en de beleving,
 • de aard en kwaliteit van hun relatie met elk van de ouders,
 • hun noden en behoeften in kaart brengen.

Nagaan welke mogelijkheden en op welke wijze het herstel van de relatie tussen ouder en kind én de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om dit te bereiken.

Het onderzoek kan worden uitgebreid in functie van de specifieke noden van de betrokken kinderen.

Inhoud van het deskundigenonderzoek

In het onderzoek bij kinderen/jongeren brengen we de aard en kwaliteit van de kind/ouderrelatie in beeld en beschrijven de leefsituatie en beleving van de kinderen.
In relatie met de ouders wordt er nagegaan of er sprake is van een hechtingsstoornis, loyaliteitsproblemen, ouderverstoting enzomeer.
We peilen naar hoe de kinderen de opvoedingsregels, waarden en normen van beide ouders ervaren, waar de verschillen en de knelpunten liggen.

Ingeval er onenigheid is tussen de ouders met betrekking tot de problematiek van het kind kunnen gerichte onderzoeken uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van een mogelijke psychologische problemen zoals autisme, A(D)HD, persoonlijkheid, leerproblemen en intelligentieonderzoek. Zie hiervoor meer op onze pagina ‘diagnose‘.

Hieruit kan advies worden gegeven met betrekking tot onderwijstype, medische en of psychologische begeleiding.

Bij het vaststellen van seksueel overschrijdend gedrag, psychische en fysieke mishandeling en andere vormen van misbruik wordt de ernst van het trauma bij het kind bepaald.

Eveneens kan worden onderzocht de impact van culturele verschillen, kindontvoering, alcohol-en drugsmisbruik op alle betrokkenen.

Onderzoek bij ouders, grootouders, pleegouders of andere opvoeders

Onderzoek met betrekking tot het psychologisch profiel van de ouders met inbegrip van een persoonlijkheidsonderzoek.

De pedagogische en affectieve capaciteiten van de ouders en een evaluatie van de normen en waarden van de ouders m.b.t. opvoeding.

Contacten met externen

Waar nodig nemen wij contact met externe betrokkenen zoals de school, CLB, huisarts, zorgverleners, centra voor geestelijk gezondheid en alle externe personen of diensten die zinvolle informatie kunnen verschaffen.

Bemiddeling tussen kind en/of ouders

Vaak houdt het vonnis een bemiddelingsopdracht in. Het betreft optimalisaties in de ouderschapsregeling inclusief opvoedkundige afspraken die het belang van het kind dienen.

Bij WALSHA staat het belang van het kind steeds voorop!

Bemiddeling tussen slachtoffer – dader

Minder bekend maar vaak zeer zinvol is de mogelijkheid tot bemiddeling tussen slachtoffer en dader.  Deze vorm van slachtoffer – dader bemiddeling is zinvol om de traumatische ervaringen te verwerken en in situaties waar de relatie en samenwerking tussen slachtoffer en dader een belangrijke rol speelt. Slachtoffer-dader bemiddeling heeft geen enkele invloed op de strafmaat.

Een onderzoek wordt steeds uitgevoerd in het belang van het kind!

 • Wanneer een van de ouders zich niet houdt  aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact van de kinderen met een van de ouders.
 • In geval een minderjarige tussen 16 en 18 jaar ernstig feiten heeft gepleegd of reeds eerder een jeugdbeschermingsmaatregel kreeg opgelegd en hij/zij niet openstaat voor een pedagogische aanpak, dan kan de jeugdrechter beslissen om, met het oog op een eventuele uithandengeving een deskundige aan te wijzen.
 • Na een scheiding wordt het ouderlijk gezag door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, tenzij de rechter hierover anders beslist. Dat heeft tot gevolg dat belangrijke beslissingen met betrekking tot de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, schoolkeuze ,de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind door beide ouders samen moeten worden genomen. Indien er rond deze thema’ s onenigheid ontstaat kan een deskundigenonderzoek zinvol zijn.
 • Wanneer de kinderen een verblijfsregeling weigeren of wanneer  er sprake is van ouderverstoting.
 • Als er sprake is van verwaarlozing, seksueel misbruik, geweld  of  ontvoering.
 • Alle meningsverschillen waarbij de kinderen betrokken partij zijn en waarbij wettelijke beslissingen niet worden nageleefd of gesaboteerd worden.
 • Bij een scheiding wordt soms het contact met grootouders of  schoonouders, ontzegd. Zolang het kind minderjarig is, kunnen zij een rechtsvordering instellen bij de jeugd/familierechtbank om ontmoetingsmomenten vast te leggen. De rechter zal beslissen op grond van het belang van het kind en eventueel advies vragen aan een deskundige.

U als advocaat verzoekt om een deskundigenonderzoek.

In sommige gevallen acht u het als raadslid nuttig een deskundige te verzoeken een aantal onderzoeken uit te voeren. Dit verzoek kan gericht zijn aan de jeugd/familierechter maar kan ook buiten de rechtbank om verzocht worden.

Een onderzoek kan zinvol zijn wanneer;

 • conflicten escaleren en het belang van het kind verloren is gegaan.
 • de bestaande bezoekregeling niet meer in het voordeel van de kinderen is  of wanneer de conflicten zich dusdanig opstapelen dat een wijziging zich opdringt.
 • een van de ouders gedurende langere tijd niet in het leven van het kind aanwezig was en opnieuw contact zoekt.
 • er een vermoeden is van misbruik, mishandeling of verwaarlozing.
 • indien er bij een co-ouderschapsregeling geen communicatie meer mogelijk is tussen de ouders.
 • ook de persoonlijkheid en  het intellectueel niveau van ouders kan onderzocht worden. bv. wanneer na een uithuisplaatsing hun kind mag terugkeren onder voorwaarden.

Een deskundige wordt aangesteld wanneer de jeugd/familierechter van mening is dat een advies van psychotherapeut, psycholoog, orthopedagoog, psychiater of een andere discipline aangewezen is om een problematiek te verduidelijken of op te lossen. De rechter laat zich bijstaan in zijn advies door een deskundige. De aanstelling van een deskundige gebeurt steeds na overleg met de partijen.

Deze vorm van deskundigenonderzoek levert een advies op over de meest aangewezen verblijfs-en of bezoekregeling van de kinderen.
Vaak wordt er ook gepeild naar de persoonlijkheidskenmerken van de ouders, hun normen en waarden en naar de wijze waarop de kinderen de huidige toestand ervaren.

Wanneer u als ouder van mening bent dat een deskundigenonderzoek aangewezen is kan u dit voorstellen aan uw raadslid die uw verzoek  zal overmaken aan de jeugd/familierechter. U kan dit ook rechtstreeks neerleggen op bij de griffie van de rechtbank waar uw zaak aanhangig is gemaakt.
De rechter kan ons aanstellen en bepaalt onze opdracht.  Uw advocaat en/of u zelf kan een deskundige voorstellen degene die volgens hem/haar best geplaatst is het onderzoek uit te voeren.

Wanneer een deskundige voorstellen?

 • één van de ouders zich niet houdt  aan de rechterlijke beslissingen met betrekking tot het verblijf of het recht op persoonlijk contact van de kinderen
 • als de kinderen een verblijfsregeling weigeren
 • bij ouderverstoting
 • als een onenigheid inzake gezamenlijk ouderlijk gezag moet worden opgelost
 • als er problemen zijn rond schoolkeuze
 • als er sprake is verwaarlozing, misbruik, geweld van een van de ouders
 • bij ontvoering
 • en alle meningsverschillen waarbij de kinderen betrokken partij zijn

Hoe werkt dit bij de rechtbank?

 • De rechter maakt een vonnis met de aanstelling en de taak van de deskundige. Dit vonnis wordt ons toegestuurd en biedt ons de mogelijkheid contact op te nemen met de beide partijen. U hoeft ons niet te bellen wij nemen de week van aankomst van het vonnis contact met u op.
 • Binnen de 8 dagen brengen wij de rechtbank op de hoogte van de aanvaardig van de zaak. Weigeren wij dit dossier te behandelen dan zullen wij onze beslissing motiveren.
 • Indien het vonnis een installatievergadering voorziet of een van de raadsleden hierom verzoekt zal deze doorgaan in aanwezigheid van de partijen en hun advocaat op de rechtbank achter gesloten deuren.
  Tijdens de installatievergadering worden partijen geïnformeerd over het verloop en de inhoud van het onderzoek. De opdracht die de rechtbank ons gaf wordt besproken. Aan de ouders wordt uitgelegd hoe we onze opdracht zullen realiseren. Er worden afspraakdata vastgelegd en bepaald wie de kinderen zal vergezellen. Tevens worden partijen  geïnformeerd over de kosten verbonden aan dit onderzoek.
 • Wanneer er geen installatievergadering plaatsvindt dan neemt de aangestelde deskundige zelf het initiatief om alle betrokken partijen uit te nodigen in een aanvangsvergadering. Het voornaamste verschil met de installatievergadering is dat deze zonder aanwezigheid van de rechter plaatsvindt.
 • Partijen zijn volgens de wet verplicht aan het deskundigenonderzoek mee te werken. Doet een partij dat niet, dan kan de rechter daaraan gevolgen verbinden.
 • Onder de verplichting tot medewerking valt ook de verplichting tot betaling van het begrote voorschot van uw kosten. De rechter bepaalt de provisie die u dient te betalen. Wordt het voorschot niet tijdig betaald, dan kan de rechter bepalen dat het onderzoek geen doorgang vindt. Het deskundigenonderzoek kan dus niet opgestart worden zolang de provisie niet werd betaald. De provisie dient gestort te worden aan de rechtbank.
 • Het deskundigenonderzoek bij WALSHA verloopt steeds multi-disciplinair. D.w.z. dat onze medewerkers van de verscheidene juridische entiteiten betrokken kunnen worden bij het onderzoek. Op deze wijze is ons advies gebaseerd op meervoudige partijdigheid.
 • Een onderzoek gebeurt op tegenspraak wat betekent dat alle tussentijdse verslagen met alle partijen worden gedeeld. De tussentijdse verslagen worden eveneens aan de rechter bezorgt.
  Zo kan toegezien worden op het verloop van het deskundigenonderzoek.
 • Vaak staat in onze opdracht dat de deskundige moet pogen de partijen te verzoenen en te bemiddelen. Voor informatie hierover verwijzen we naar de pagina familiale bemiddeling op deze website.
 • We hechten zeer veel belang aan het adviesgesprek met de ouders en betrokken partijen. Er vind vaak een tussentijds adviesgesprek plaats én een adviesgesprek na het beëindigen van het onderzoek. Hiermee verhogen we de betrokkenheid en wordt de uitvoering gunstig beïnvloedt.
 • Wanneer het onderzoek is beëindigt wordt het voorlopig verslag opgesteld en aan alle betrokken partijen toegestuurd. in een gezamenlijke afstemming wordt de mogelijkheid gegeven om opmerkingen te formuleren. De tijdspanne om opmerkingen te formuleren bedraagt gewoonlijk 3 weken.
 • Na ontvangst van de besluiten van uzelf en de raadsleden wordt het verslag voltooid. D.w.z. dat we de commentaren van uw raadslid opnemen in het verslag en voorzien van onze bemerkingen. Het definitief verslag wordt aan de jeugd/familierechter en de betrokken partijen toegestuurd.
 • Wij houden ons aan de verwerkingstermijn zoals door de rechtbank bepaalt.
  Een onderzoek neemt gemiddeld 2 tot 6 maanden in beslag.
  Walsha respecteert steeds deze termijnen zodat de  volgende zitting kan doorgaan op de geplande datum.
 • Er wordt een gedetailleerde rekening gemaakt. Dit wordt samen met het eindverslag naar je de rechter gestuurd.
 • Onze adviezen zijn degelijk onderbouwd, de benadering is professioneel en stoelt op jarenlange ervaring.

.

Burgerlijke Zaken – Familiaal
Belang van het kind staat steeds voorop!

 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Sociaal onderzoek
 • Therapeutische begeleiding
 • Kind begeleiding bij familiale conflicten en scheidingen
 • Bemiddeling in Familiale Zaken

Burgerlijke Zaken – Zakelijk

 • Bemiddeling sociale zaken
  • Arbeidsconflicten
  • Pestgedrag
  • Seksueel overschrijdend gedrag
 • Bemiddeling commerciële zaken
  • Familiale conflicten in vennootschappen
  • Overdracht in familie ondernemingen
 • Slachtoffer – Dader bemiddeling

Strafzaken

 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Slachtoffer – Dader bemiddeling
 • Trauma begeleiding